უკანსამართლებრივი ინფორმაცია
უკანსამართლებრივი ინფორმაცია

სერვისი «მაქსიმის» პრემიალური პროგრამის წესები


1. წესები განკუთვნილია სერვისი «მაქსიმის» ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, წარმოადგენს სერვისი «მაქსიმის» ოფიციალურ შეთავაზებას და შეიცავს პრემიალური პროგრამის ყველა პირობას.
2. წესებში გამოყენებული ტერმინები:
2.1. მონაწილე — სერვისი «მაქსიმის» მომსახურების მომხმარებელი.
2.2. ახალი მონაწილე — მომხმარებელი, რომელმაც პირველად ისარგებლა სერვისი «მაქსიმის» მომსახურებით, რომელსაც მანამდე არ გაუაქტიურებია სერვისი «მაქსიმის» პრომოკოდები და არ შეუქმნია შეკვეთები აპლიკაციის მეშვეობით (აპლიკაციაზე მიბმული ტელეფონის ნომრიდან) ან ტელეფონის ნომრიდან.
2.3. მომხმარებელი — ფიზიკური პირი, რომელმაც შექმნა სერვისი «მაქსიმის» მომსახურების შეკვეთა სერვისი «მაქსიმის» მუშაობის წესებში» აღწერილი პირობების თანახმად.
2.4. პრომოკოდი — ასოებისა და ციფრების თანმიმდევრობა, რომელიც გენერირებულია აპლიკაციაში და განკუთვნილია პრემიალური პროგრამის მონაწილეების მიერ ინდივიდუალური გამოყენებისთვის ან პრემიალური პროგრამის მონაწილეებს შორის გაცვლისთვის. პრომოკოდი არის თავისი გამგზავნისა და მიმღების, ასევე გათვალისწინებული პრემიისა და სერვისი «მაქსიმის» აქციებში მონაწილეობის იდენტიფიკატორი. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ იმ ქვეყანაში, რომლისთვისაც იყო შექმნილი. პრომოკოდის გააქტიურებისთვის მომხმარებელმა უნდა შეიყვანოს იგი აპლიკაცია «მაქსიმის» შესაბამის ველში ან გაუჟღეროს ოპერატორს, თუ სარეკლამო მასალებში ასახულია ასეთი შესაძლებლობა. 
2.5. პრემიალური ლარი — პირობითი ერთეული, რომელიც ანგარიშდება ლარებში (1 პრემიალური ლარი უდრის 1 ლარს) და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 10%-მდე ფასდაკლების სახით ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთების საფასურის ასანაზღაურებლად, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული სარეკლამო მასალებში ან/და წინამდებარე წესებში. პრემიალური ლარები არ ექვემდებარება ფულად სახსრებზე გადაცვლას და მათი გამოყენების ვადა, რომელიც დადგენილია წინამდებარე წესებით, არის შეზღუდული.
2.6. სასაჩუქრე ლარი — პირობითი ერთეული, რომელიც ანგარიშდება ლარებში (1 პრემიალური ლარი უდრის 1 ლარს) და შეიძლება გამოყენებული იქნეს ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთების საფასურის ასანაზღაურებლად შეკვეთის ღირებულების 100%-მდე ოდენობით იმ პირობით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება სასაჩუქრე ლარების ნომინალს (რაოდენობას).
2.7. პირადი ანგარიში — აპლიკაცია «მაქსიმის» მომხმარებლის ვირტუალური ანგარიში, რომელიც ფორმირებულია სერვისი «მაქსიმის» მიერ და რომელზეც ფიქსირდება საავანსო გადახდები და ამ გადახდებიდან დაქვითული (ჩამოჭრილი) ფულადი სახსრები ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთების საფასურის ასანაზღაურებლად.
2.8. ფასდაკლება — ფასდაკლება სერვისი «მაქსიმის» მომსახურებაზე. აღნიშნული ფასდაკლება მომხმარებელს ეძლევა იმ ოდენობით, რომელიც მითითებულია ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთებზე აპლიკაცია «მაქსიმში» მისი პოტენციური მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციის განთავსებისას.
2.9. აქციები — სერვისი «მაქსიმის» მიერ დაანონსებული სხვადასხვა სარეკლამო და მარკეტინგული ღონისძიება. აქციებში მონაწილეობის ფარგლებში მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ პრომოკოდები, ფასდაკლებები და სხვა პრივილეგიები წინამდებარე წესებით დადგენილი წესის შესაბამისად.
3. პრემიის სახეები:
3.1. «პირველი პრემია». ახალ მონაწილეს აპლიკაცია «მაქსიმში» შეჰყავს სერვისი «მაქსიმის» სარეკლამო მასალებიდან აღებული პრომოკოდი. პრომოკოდის წარმატებით გააქტიურების შემდეგ ახალი მონაწილის ანგარიშზე ირიცხება სარეკლამო მასალაში მითითებული თანხა პრემიალურ ლარებში, რომლის გამოყენებაც შეიძლება ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთების საფასურის ასანაზღაურებლად ჩარიცხვის მომენტიდან 90 დღის განმავლობაში.
3.2. «ახალი პრემია». ახალ მონაწილეს ან/და მონაწილეს, რომელსაც სარეკლამო მასალებში მითითებული პერიოდის განმავლობაში არ შეუქმნია შეკვეთა თავისი ტელეფონის ნომრიდან და არ გაუაქტიურებია სერვისი «მაქსიმის» პრომოკოდები, შეჰყავს აპლიკაცია «მაქსიმში» სარეკლამო მასალებიდან აღებული პრომოკოდი, ან ატყობინებს მას ოპერატორს იმ შემთხვევაში, თუ სარეკლამო მასალებში მითითებულია ასეთი შესაძლებლობის შესახებ. პრომოკოდის წარმატებით გააქტიურების შემდეგ ახალ მონაწილეს ან მონაწილეს, რომელიც შეესაბამება წინამდებარე პუნქტში მითითებულ კრიტერიუმებს, ანგარიშზე ერიცხება სარეკლამო მასალაში აღნიშნული თანხა პრემიალურ ლარებში, რომლის გამოყენებაც შეიძლება ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთების საფასურის ასანაზღაურებლად ჩარიცხვის მომენტიდან 90 დღის განმავლობაში.
3.3. «გაუკეთე საჩუქარი მეგობრებს». აპლიკაცია «მაქსიმში» მონაწილე გენერირებს პერსონალურ პრომოკოდს და ნემისმიერი შესაძლო გზით გადასცემს მას ახალ მონაწილეს. საკუთარ მობილურ მოწყობილობაზე აპლიკაციაში პრომოკოდის გააქტიურების შემდეგ ახალი მონაწილე იღებს 20 პრემიალურ ლარს. მონაწილე იღებს 5 პრემიალურ ლარს მისი პერსონალური პრომოკოდის ახალი მონაწილეების მიერ წარმატებით შესრულებულ ყოველ გაააქტიურებაზე იმ პირობით, რომ ახალმა მონაწილეებმა პრემიალური ლარების დარიცხვიდან 90 დღის განმავლობაში განახორციელეს მინიმუმ 3 ანაზღაურებული ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთა აპლიკაცია «მაქსიმის» მეშვეობით. პრემიალური ლარები ირიცხება მომხმარებლების პირად ანგარიშზე და მათი გამოყენება ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთების ასანაზღაურებლად შესაძლებელია ჩარიცხვის მომენტიდან 90 დღის განმავლობაში.
3.4. «სააქციო პრომოკოდი». აპლიკაცია «მაქსიმის» მომხმარებელი იღებს პრომოკოდს სერვისი «მაქსიმის» აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. მომხმარებელი ხდება აქციის მონაწილე პრომოკოდის გააქტიურების შემდეგ. გააქტიურებისთვის პრემიალური და სასაჩუქრე ლარები არ დაირიცხება. პრომოკოდის გააქტიურების ვადა და წესი, ასევე აქციის პირობები, ჩატარების წესი და მოქმედების ვადა აპლიკაცია «მაქსიმის» მომხმარებელს ეცნობება დამატებით.
3.5. «საპრიზო პრომოკოდი». სერვისი «მაქსიმის» აქციაში მონაწილეობის შედეგების მიხედვით აპლიკაცია «მაქსიმის» მომხმარებელი პრომოკოდს იღებს პრიზის სახით. პრომოკოდის გააქტიურების შემდეგ სასაჩუქრე ლარები ირიცხება მომხმარებლის პირად ანგარიშზე და მათი გამოყენება შეიძლება ხელმისაწვდომი ტარიფების შეკვეთების ასანაზღაურებლად. პრომოკოდის ნომინალი ლარებში და მათი გამოყენების ვადა განისაზღვრება აქციის პირობებით.
3.6. «სასაჩუქრე პრომოკოდი». აპლიკაცია «მაქსიმის» მომხმარებელი (აპლიკაციაში ასეთი ფუნქციონალის არსებობის შემთხვევაში) ღილაკის «სასაჩუქრე პრომოკოდის შექმნის» მეშვეობით გენერირებს პრომოკოდს და თვითონვე უთითებს მის ნომინალს სასაჩუქრე ლარებში. სასაჩუქრე ლარების რაოდენობის ექვივალენტი ფულადი სახსრები ლარებში იჭრება მომხმარებლის პირადი ანგარიშიდან ან მიბმული საბანკო ბარათიდან. მომხმარებელი თავის პრომოკოდს ნემისმიერი შესაძლო გზით გადასცემს მიმღებს, რომელსაც შეუძლია პრომოკოდის გააქტიურება. გააქტიურების შემდეგ სასაჩუქრე ლარები, რომელთა რაოდენობა შეადგენს სასაჩუქრე პრომოკოდის ნომინალს, ირიცხება მიმღების პირად ანგარიშზე.
4. დამატებითი ინფორმაცია პრომოკოდების, პრემიალური და სასაჩუქრე ლარების გამოყენების პირობების შესახებ შეიძლება გაწერილი იყოს სერვისი «მაქსიმის» სარეკლამო მასალებში.
5. სერვისი «მაქსიმი» ათავსებს ინფორმაციას პრემიალური პროგრამის წესების, ვადებისა და პირობების შესახებ აპლიკაცია «მაქსიმში» და საიტზე https://taximaxim.com/ge/app