უკანკონფიდენციალურობის პოლიტიკა
უკანკონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა კლიენტებისთვის


წინამდებარე პოლიტიკით რეგლამენტირდება სერვისი «მაქსიმის» (შემდეგში - «სერვისი») მიერ ფიზიკურ პირთა პერსონალური და სხვა კონფიდენციალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების წესი ინტერნეტის ქსელის მეშვეობით ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენების გზით.

ზოგადი დებულებები
1. წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:
1.1. პერსონალური მონაცემები — ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს (პერსონალური მონაცემების სუბიექტს).
1.2. სერვისი — პირი, რომელიც დამოუკიდებლად უწევს ორგანიზებას და (ან) ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ასევე განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას და პერსონალური მონაცემების მიმართ შესასრულებელ მოქმედებებს (ოპერაციებს).
1.3. საიტი — ელექტრონული გამომთვლელი მანქანებისთვის განკუთვნილი პროგრამებისა და საინფორმაციო სისტემაში არსებული სხვა ინფორმაციის ერთობლიობა, რომელზეც წვდომა უზრუნველყოფილია ინტერნეტის ქსელის საშუალებით დომენის სახელებითა და (ან) ქსელური მისამართებით, რაც იძლევა საიტების იდენტიფიცირების საშუალებას ინტერნეტის ქსელში, რომელიც სერვისის მიერ გამოიყენება შემკვეთისთვის პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შემკვეთის შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობის მისაცემად. საიტების მისამართებია: https://taximaxim.ge/ და https://taximaxim.ge/en
1.4. მობილური აპლიკაცია - ელექტრონული გამომთვლელი მანქანებისთვის განკუთვნილი პროგრამა «მაქსიმი: ტაქსის გამოძახება», რომელიც ყენდება შემკვეთის მოწყობილობაზე და იმართება მობილური ოპერაციული სისტემების iOS-ის, Android-ის , Windows Phone-ის მეშვეობით. აღნიშნული პროგრამა ინტეგრირებულია სერვისის პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში და მისი საშუალებით ხდება მომსახურების მიწოდებაზე შეკვეთების ფორმირების პროცესის ავტომატიზირება.
1.5. პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შემკვეთის შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობა — შეკვეთის მიღება, მისი დამუშავება და გადამყვანისთვის/გადამზიდველისთვის გადაცემა, ასევე შეკვეთის შესრულების შესახებ შემკვეთის ინფორმირება პროგრამულ-აპარატული კომპლექსის მეშვეობით.
პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შემკვეთის შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობის საგანი და წესი განსაზღვრულია სერვისი Maxim-ის მუშაობის წესებით, რომელიც განთავსებულია საიტზე.
1.6. შემკვეთი — ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს შეკვეთის შეტანას პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში საიტის, მობილური აპლიკაციის ან სერვისის სააბონენტო ტელეფონის ნომერზე გამოძახების მეშვეობით და ამ მიზნით წარმოადგენს თავის პერსონალურ მონაცემებს.
1.7. გადამყვანი/გადამზიდველი — პირი, რომელიც დამოუკიდებლად, საკუთარი ძალებით უწევს შემკვეთს მგზავრების გადაყვანის, ბარგის გადაზიდვის, საქონლის (ტვირთის) მიწოდების და ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოსთან დაკავშირებულ მომსახურებას. ამავე დროს სერვისი არ არის სატრანსპორტო ორგანიზაცია და დამოუკიდებლად არ უწევს შემკვეთს რაიმე სახის სატრანსპორტო მომსახურებას.
1.8. შეკვეთა — სისტემის მიერ დამუშავებული იმ მომსახურების შეკვეთა, რომელიც ხორციელდება გადამყვანების/გადამზიდველების მიერ.
1.9. პერსონალური მონაცემების დამუშავება — მონაცემთა დამუშავება − ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;
1.10. პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავება —მონაცემთა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით დამუშავება;
1.11. პერსონალური მონაცემების მიწოდება — მოქმედებები, რომლებიც მიმართულია განსაზღვრული პირისთვის ან პირთა განსაზღვრული წრისათვის პერსონალური მონეცემების გამჟღავნებისაკენ.
1.12. პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა — პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეწყვეტა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დამუშავება აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დაზუსტებლად).
1.13. პერსონალური მონაცემების განადგურება — მოქმედებები, რომელთა შედეგად პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში შეუძლებელი ხდება პერსონალური მონაცემების შემცველობის აღდგენა და (ან) რომელთა შედეგად ნადგურდება პერსონალური მონაცემების მატერიალური მატარებლები.
1.14. პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემა — მონაცემთა ბაზაში არსებული პერსონალური მონაცემებისა და მათი დამუშავების უზრუნველმყოფი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების ერთობლიობა.
1.15. Cookie ფაილები —მონაცემების ფრაგმენტი, რომელიც გაგზავნილია საიტის მიერ და ინახება კომპიუტერში, მობილურ ტელეფონზე ან სხვა მოწყობილობაზე, საიდანაც შემკვეთი შედის საიტზე, და რომელიც ინახავს მონაცემებს შემკვეთის მიერ საიტზე შესრულებული მოქმედებების შესახებ.
1.16. მოწყობილობის იდენტიფიკატორი — უნიკალური მონაცემები, რომელთა საშუალებით ხდება შემკვეთის მოწყობილობის იდენტიფიცირება, რომელზეც დაყენებულია მობილური აპლიკაცია. აღნიშნული მონაცემები შეთავაზებულია თვითონ მოწყობილობის მიერ ან გამოთვლილია მობილური აპლიკაციით.
2. ახორციელებს რა შეკვეთის შეტანას პროგრამულ-აპარატულ
კომპლექსში საიტის, მობილური აპლიკაციის ან სერვისის სააბონენტო ტელეფონის ნომერზე გამოძახების საშუალებით, შემკვეთი ეთანხმება წინამებარე პოლიტიკის პირობებს, მათ შორის აძლევს სერვისს თანხმობას თავისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე იმ შემთხვევებში, როდესაც ასეთი თანხმობა მოითხოვება მოქმედი კანონმდებლობის დებულებებით.

პერსონალური მონაცემები
3. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას შემკვეთს აქვს უფლება:
3.1. მიიღოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება მის პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს:
3.1.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ფაქტის დადასტურებას;
3.1.2. პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივ საფუძვლებსა და მიზნებს;
3.1.3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და გამოყენებად მეთოდებს;
3.1.4. ინფორმაციას იმ პირის დასახელებისა და ადგილმდებარეობის შესახებ, რომელიც ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ინფორმაციას იმ პირების შესახებ (გარდა სერვისის თანამშრომლებისა), რომლებსაც აქვთ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე ან რომლებსაც შეიძლება გაუმჟღავნდეთ პერსონალური მონაცემები სერვისთან დადებული ხელშეკრულების ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე;
3.1.5. პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც მუშავდება და მიეკუთვნება პერსონალური მონაცემების შესაბამის სუბიექტს, მათი მიღების წყაროს, თუ ასეთი მონაცემების წარდგენის სხვა წესი არ არის გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით;
3.1.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ვადებს, მათ შორის მათი შენახვის ვადებს;
3.1.7. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებების შემკვეთის მიერ განხორციელების წესს;
3.1.8. ინფორმაციას მონაცემების განხორციელებული ან სავარუდო ტრანსსასაზღვრო გადაცემის შესახებ;
3.1.9. იმ პირის დასახელებას ან გვარს, სახელს, მამის სახელს და მისამართს, რომელიც სერვისის დავალებით ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, თუ დამუშავება დავალებული აქვს ან ექნება დავალებული ასეთ პირს;
3.1.10. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა მონაცემებს.
3.2. მოითხოვოს სერვისისგან მისი პერსონალური მონაცემების დაზუსტება, მათი დაბლოკვა ან განადგურება იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალური მონაცემები არის არასრული, მოძველებული, არაზუსტი, უკანონოდ მიღებული ან არ არის აუცილებელი დამუშავების განცხადებული მიზნისთვის, ასევე მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები თავისი უფლებების დასაცავად.
3.3. გაასაჩივროს სერვისის მოქმედება ან უმოქმედობა პერსონალური მონაცემების სუბიექტთა უფლებების დაცვის უფლებამოსილ ორგანოში ან სასამართლო წესით, თუ შემკვეთი ვარაუდობს, რომ სერვისი ახორციელებს მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევით ან სხვა გზით არღვევს მის უფლებებსა და თავისუფლებებს.
3.4. დაიცვას თავისი უფლებები და კანონიერი ინტერესები, მათ შორის მოითხოვოს სასამართლო წესით ზარალის ანაზღაურება და (ან) მორალური ზიანის კომპენსაცია.
4. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას სერვისი კისრულობს ვალდებულებას:
4.1. წარუდგინოს შემკვეთს მისივე თხოვნით შემდეგი ინფორმაცია:
4.1.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ფაქტის დადასტურება;
4.1.2. პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები და მიზნები;
4.1.3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები და გამოყენებადი მეთოდები;
4.1.4. თავისი დასახელება და ადგილმდებარეობა, ინფორმაცია იმ პირების შესახებ (გარდა თანამშრომლებისა), რომლებსაც აქვთ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე ან რომლებსაც შეიძლება გაუმჟღავნდეთ პერსონალური მონაცემები ხელშეკრულების ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე;
4.1.5. შემკვეთის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მუშავდება, ასევე მათი მიღების წყარო, თუ ასეთი მონაცემების წარმოდგენის სხვა წესი არ არის გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით;
4.1.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ვადები, მათ შორის მათი შენახვის ვადები;
4.1.7. შემკვეთის მიერ მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებების განხორციელების წესი;
4.1.8. ინფორმაცია მონაცემების განხორციელებული ან სავარუდო ტრანსსასაზღვრო გადაცემის შესახებ;
4.1.9. იმ პირის დასახელება ან გვარი, სახელი, მამის სახელი და მისამართი, რომელიც სერვისის დავალებით ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, თუ დამუშავება დავალებული აქვს ან ექნება დავალებული ასეთ პირს;
4.1.10. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მონაცემები.
4.2. უზრუნველყოს ზომების მიღება შემკვეთის პერსონალურ მონაცემებზე არასანქციონირებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად.
4.3. გამოაქვეყნოს ან სხვა გზით უზრუნველყოს შეუზღუდავი წვდომა დოკუმენტზე, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკას პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიმართ, ასევე ინფორმაციაზე პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართ რეალიზებადი მოთხოვნების შესახებ.
5. შემკვეთის პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზანი არის პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შემკვეთის შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობის მიცემის შესახებ შეთანხმება შემკვეთსა და სერვისს შორის.
6. შემკვეთის პერსონალური მონაცემები ინახება ელექტრონულ მატარებლებზე და მუშავდება პერსონალური მონაცემების დამუშავების ავტომატიზირებული სისტემების გამოყენებით.
7. სერვისი აგროვებს და ამუშავებს შემკვეთის შემდეგ პერსონალურ მონაცემებს:
7.1. სახელს, გვარს;
7.2. დაბადების თარიღს;
7.3. სააბონენტო ტელეფონის ნომერს;
7.4. ადგილმდებარეობის მისამართს;
7.5. ელექტრონული ფოსტის მისამართს.
8. შემკვეთს შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ მიაწოდოს სერვისს შემდეგი პერსონალური მონაცემები, ასევე თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს და (ან) წაშალოს ისინი:
8.1. სახელი, გვარი;
8.2. დაბადების თარიღი;
8.3. ადგილმდებარეობის მისამართი;
8.4. ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
9. შემკვეთის პერსონალურ მონაცემებს სერვისი ანადგურდებს შემდეგ შემთხვევებში:
9.1. შემკვეთის მიერ პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შეკვეთის შეტანის მომენტიდან სამი წლის შემდეგ;
9.2. იმ შემთხვევაში, თუ შემკვეთი უარს განაცხადებს მის მიერვე მიცემულ თანხმობაზე თავისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე.
10. შემკვეთის პერსონალური მონაცემების განადგურება ხორციელდება მისი შემდგომი აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე.
11. შემკვეთების პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებსაც მომსახურების გაწევასთან უშუალო შეხება აქვთ. სხვა შემთხვევაში სერვისი არ ავრცელებს შემკვეთის პერსონალურ მონაცემებს, ასევე არ აძლევს მათზე წვდომას მესამე პირებს შემკვეთის წინასწარი თანხმობის მიღების გარეშე, გარდა შემთხვევებისა, როდესაც პერსონალური მონაცემების მიწოდება ხდება უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების მოთხოვნით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
12. შემკვეთის პერსონალურ მონაცემებზე არასანქციონირებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად სერვისი მიმართავს შემდეგ ზომებს:
12.1. ნიშნავს თანამშრომლებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან პერსონალური მონაცემების დამუშავების ორგანიზებაზე;
12.2. მიმართავს ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს შემკვეთის პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, კერძოდ:
12.2.1. განსაზღვრავს საშიშროებას, რომელიც შეიძლება დაემუქროს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას მათი დამუშავებისას პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში;
12.2.2. ორგანიზებას უწევს შენობის (სათავსის) უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეჟიმს, სადაც განთავსებულია საინფორმაციო სისტემა, რითაც წინააღმდეგობას უქმნის ამ შენობებში (სათავსებში) იმ პირთა არაკონტროლირებად შეღწევას ან ყოფნას, რომლებსაც არ აქვთ ამ შენობებში (სათავსებში) შესვლის უფლება.
12.2.3. უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების მატარებლების დაცულობას;
12.2.4. ამტკიცებს პირთა ჩამონათვალს, რომლებსაც აქვთ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, რაც აუცილებელია მათ მიერ სამსახურეობრივი (შრომითი) მოვალეობების შესასრულებლად;
12.2.5. იყენებს ინფორმაციის დაცვის საშუალებებს, რომლებიც აუცილებელია პერსონალურ მონაცემებზე არასანქციონირებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად;
12.2.6. შეფასებას აძლევს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიღებული ზომების ეფექტურობას;
12.2.7. უზრუნველოფს პერსონალურ მონაცემებზე არასანქციონირებული წვდომის ფაქტების აღმოჩენას და ზომების მიღებას;
12.2.8. აღადგენს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც მოდიფიცირებული და განადგურებული იყო მათზე არასანქციონირებული წვდომის შედეგად (ასეთი აღდგენის ტექნიკური შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში);
12.2.9. ადგენს იმ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის წესებს, რომლებიც მუშავდება პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში;
12.2.10. ახორციელებს კონტროლს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიღებულ ზომებსა და პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემების დაცულობის დონეზე.
13. შემკვეთს უფლება აქვს მოითხოვოს სერვისისგან მისი პერსონალური მონაცემების დაზუსტება (აქტუალიზაცია), მათი დაბლოკვა ან განადგურება იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალური მონაცემები არის არასრული, მოძველებული, არაზუსტი, უკანონოდ მიღებული ან არ არის აუცილებელი მათი დამუშავების განცხადებული მიზნისთვის, ასევე უარი განაცხადოს თანხმობაზე (რომელიც მან მისცა თავისი პერსონალური მონაცემების დასამუშავებლად) სერვისისთვის წერილობითი ფორმით შესაბამისი მოთხოვნის ფოსტით გაგზავნის გზით და ჩაბარების დასტურით ან მისი პირადი მიწოდებით სერვისის ადგილმდებარეობის მიხედვით. სერვისის ფილიალების მისამართები მითითებულია საიტის შესაბამის განყოფილებაში. აღნიშნული მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემკვეთის პირად ნომერს ან შემკვეთის ან მისი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი ძირითადი დოკუმენტის ნომერს, ინფორმაციას აღნიშნული დოკუმენტის გაცემის თარიღისა და მისი გამცემი ორგანოს შესახებ, შემკვეთის საცხოვრებელი ადგილის მისამართს, ინფორმაციას, რომელიც ადასტურებს შემკვეთის მონაწილეობას სერვისთან ურთიერთობაში, ან ინფორმაციას, რომელიც სხვაგვარად ადასტურებს სერვისის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების ფაქტს, მოთხოვნას შემკვეთის პერსონალური მონაცემების დაზუსტების, დაბლოკვის ან განადგურების შესახებ ან შეტყობინებას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობაზე უარის შესახებ და შემკვეთის ან მისი წარმომადგენლის ხელმოწერას. სერვისი ვალდებულია გასცეს მოტივირებული პასუხი შემკვეთის მოთხოვნის არსთან დაკავშირებით მისი მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

გეოლოკაციური მონაცემები
14. მობილური აპლიკაციის მეშვეობით სერვისი იღებს მონაცემებს შემკვეთის ადგილმდებარეობის შესახებ (გეოლოკაციური მონაცემები). გეოლოკაციური მონაცემები სერვისს გადაეცემა მხოლოდ მობილური აპლიკაციის გამოყენების დროს. შემკვეთს შეუძლია საკუთარი შეხედულებისამებრ აკრძალოს გეოლოკაციური მონაცემების გადაცემა თავისი მობილური მოწყობილობის შესაბამისი პარამეტრების შეცვლის გზით.
15. შეკვეთის შესრულების მიზნით სერვისი აწვდის შემკვეთის გეოლოკაციურ მონაცემებს გადამყვანებს/გადამზიდველებს, რომლებმაც მიიღეს შეკვეთა შესასრულებლად.

საგადახდო მონაცემები
16. გადამყვანების/გადამზიდველების მიერ მიწოდებული სატრანსპორტო მომსახურების შესაძლებლობის მისაღებად უნაღდო ანგარიშსწორებით საბანკო ბარათების გამოყენებით, შემკვეთს შეუძლია მიაბას საბანკო ბარათი თავის სააბონენტო ტელეფონის ნომერზე. საბანკო ბარათის მიბმა ხორციელდება შემკვეთის მიერ დამოუკიდებლად მობილურ აპლიკაციაში შემდეგი მონაცემების მითითების გზით:
16.1. საბანკო ბარათის ნომერი:
16.2. საბანკო ბარათის მოქმედების ვადა;
16.3. საბანკო ბარათის მფლობელის გვარი და სახელი;
16.4. საბანკო ბარათის დამცავი კოდი.
17. უნაღდო ანგარიშსწორებით გადახდა საბანკო ბარათების გამოყენებით ხორციელდება საერთაშორისო საგადახდო სისტემების წესების შესაბამისად გადახდის შესრულების უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპებით. შემკვეთის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხდება გადახდის ბარათების ინდუსტრიის მონაცემების უსაფრთხოების სტანდარტების (Payment Card Industry Data Security Standard) მოთხოვნათა შესაბამისად და არავის შეუძლია მათი მიღება, მათ შორის არც სერვისს. საბანკო ბარათის მონაცემების შეყვანა ხორციელდება იმ ბანკი ეკვაიერის დაცულ საგადახდო გვერდზე, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების უნაღდო ანგარიშსწორებით ანაზღაურების შესაძლებლობას.

Cookie ფაილები
18. სერვისმა შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი ტიპის Cookie ფალები:
18.1. მკაცრად აუცილებელი Cookie ფაილები. ეს Cookie ფაილები საჭიროა საიტზე გადააადგილებისა და მოთხოვნილი შემკვეთის მიერ პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობის მიცემის გამოყენებისათვის. ამ ტიპის Cookie ფაილები გამოიყენება შემკვეთის რეგისტრაციისა და სისტემაში შესვლის დროს. მათ გარეშე შემკვეთის მიერ მოთხოვნილი პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობა მიუწვდომელია. მოცემული Cookie ფაილები არის ძირითადი და შეიძლება იყოს როგორც მუდმივი, ისე დროებითი. ამ ტიპის Cookie ფაილების გამოყენების გარეშე საიტი სათანადოდ ვერ მუშაობს.
18.2. საექსპლუატაციო Cookie ფაილები. ეს Cookie ფაილები აგროვებენ სტატისტიკურ მონაცემებს საიტის გამოყენების შესახებ. მოცემული ფაილები არ ღებულობენ შემკვეთის პირად ინფორმაციას. Cookie ფაილების მიერ შეგროვილ მთელ ინფორმაციას აქვს სტატისტიკური ხასიათი და არის ანონიმური.

ასეთი Cookie ფაილების გამოყენების მიზანია:
18.2.1. საიტების გამოყენების სტატისტიკის მიღება;
18.2.2. სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის შეფასება.
მოცემული Cookie ფაილები არის მუდმივი და დროებითი, ასევე შეიძლება მიეკუთვნებოდეს როგორც ძირითადს, ისე სხვა Cookie-ს.
18.3. ფუნქციონალური Cookie ფაილები. Cookie ფაილების ეს ტიპი გამოიყენება შემკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დასამახსოვრებლად (როგორიცაა მომხმარებლის სახელი, ენა ან ადგილმდებარეობა). მოცემული ფაილები გამოიყენებენ ანონიმურ ინფორმაციას და არ აკონტროლებენ შემკვეთის ქმედებებს სხვა საიტებზე. ამ Cookie ფაილების გამოყენების მიზნებია:
18.3.1. ინფორმაციის დამახსოვრება იმის შესახებ, მიეწოდებოდა თუ არა ადრე შემკვეთს პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობა;
18.3.2. მთლიანად საიტთან ურთიერთქმედების ხარისხის გაზრდა შემკვეთის მიერ არჩეული უპირატესობების გათვალისწინებით.
მოცემული Cookie ფაილები არის მუდმივი და დროებითი, ასევე შეიძლება მიეკუთვნებოდეს როგორც ძირითადს, ისე სხვა Cookie-ს.
18.4. სარეკლამო Cookie ფაილები. Cookie ფაილების ეს ტიპი გამოიყენება რეკლამის ნახვის რაოდენობის შესამცირებლად, ასევე სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის შესაფასებლად. სარეკლამო Cookie ფაილები გამოიყენება საიტზე სარეკლამო მასალების სამართავად. სარეკლამო Cookie ფაილები თავსდება მესამე პირების მიერ — მაგალითად, რეკლამის დამკვეთებისა და მათი აგენტების მიერ. ეს ფაილები შეიძლება იყოს როგორც მუდმივი, ისე დროებითი. ისინი დაკავშირებულია საიტზე სხვა კომპანიების მიერ მოწოდებულ რეკლამასთან.
19. Cookie ფაილების დაბლოკვა ან წაშლა, ასევე მათი მომოქმედების შეზღუდვა შეიძლება ბრაუზერის პარამეტრებში, რომლითაც სარგებლობს შემკვეთი.

მოწყობილობის იდენტიფიკატორი
20. მოწყობილობის იდენტიფიკატორის შესახებ შეგროვილი მონაცემები არ შეიცავენ შემკვეთის პერსონალურ მონაცემებს.
21. მოწყობილობის იდენტიფიკატორის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზანია მობილური აპლიკაციის მომხმარებელთა შიდა აღრიცხვა.

მონაცემები ფიჭური კავშირის ოპერატორის შესახებ
22. მობილური აპლიკაციის მეშვეობით სერვისი იღებს მონაცემებს ოპერატორის შესახებ, რომელიც შემკვეთს აწვდის მოძრავი სატელეფონო კავშირის (ფიჭური კავშირის) მომსახურებას.
23. შეგროვილი მონაცემები ფიჭური კავშირის ოპერატორის შესახებ არ შეიცავენ შემკვეთის პერსონალურ მონაცემებს.
24. ფიჭური კავშირის ოპერატორის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზანი არის მობილური აპლიკაციის პარამეტრებში შემკვეთის ადგილმდებარეობის ქვეყნისა და აპლიკაციის ინტერფეისის ენის შესახებ მონაცემების ავტომატური დაყენება.

შეკვეთების ისტორია
25. სერვისი ინახავს შემკვეთის მგზავრობების ისტორიას, კერძოდ შეკვეთის შექმნის დროს, ავტომობილის მიწოდების ადგილის მისამართს, მარშრუტის შუალედურ და საბოლოო მისამართებს, გამოყენებად ტარიფს, გადახდის მეთოდს, და შეკვეთის შექმნისას მითითებულ სხვა მონაცემებს.
26. შეკვეთების ისტორიის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზანი არის პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში შემკვეთის შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობის ხარისხის გაუმჯობესება შეკვეთის პარამეტრების ავტომატური შევსების გზით ადრე წარმოდგენილი მონაცემების გამოყენებით, რაც იძლევა შეკვეთის შექმნის დროის შემცირების საშუალებას.